PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu

08.2016 - 05.2017

Oświęcim
ul. Więźniów Oświęcimia 20

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Stacji Transformatorowej 630kVA, 15/0,4kV wraz z linią kablową zasilającą SN 15kV przy budynku A-51 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji"

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji wewnętrznej Inwestora w skład której wchodzą:

 • budowla kontenerowej stacji transformatorowej o napięciu znamionowym 15/0,4kV
 • budowa linii kablowej średniego napięcia o wartości znamionowej 15kV
 • budowa kanalizacji kablowej dla linii kablowych niskiego napięcia o wartości znamionowej 0,4kV.

Przedmiot opracowania realizowany będzie na potrzeby zasilenia budynku A-51 (tzw. budynek „Starego Teatru”) adoptowanego na Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zlokalizowanego przy ulicy Stanisławy Leszczyńskiej, 32-603 Oświęcim na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Przedmiot opracowania wykonuje się na zlecenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zlokalizowanego przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim w ramach kontraktu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Stacji Transformatorowej 630kVA, 15/0,4kV wraz z linią kablową zasilającą SN 15kV przy budynku A-51 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji”.
Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej branży elektrycznej, umożliwiającej prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu opracowania w oparciu o uznaną praktykę inżynierską oraz normy i zasady zapewniające bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej jak również uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora oraz warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron-Dystrybucja S.A. niniejsze opracowanie obejmuje:

 • budowę linii elektroenergetycznej średniego napięcia o wartości znamionowej 15kV,
 • budowę pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego zlokalizowanego w stacji kontenerowej,
 • posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej 630kVA o napięciu znamionowym 15/0,4kV,
 • budowę kanalizacji kablowej dla prowadzenia linii kablowych nN.

Powyższa infrastruktura projektowana jest dla zapewnienia zasilania podstawowego niskiego napięcia o wartości znamionowej 0,4kV budynku A-51 (zwanego Budynkiem „Starego Teatru”) adoptowanego na Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zlokalizowanego przy ulicy Stanisławy Leszczyńskiej, 32-603 Oświęcim, jak również dla zapewnienia możliwości  wyprowadzenia zasilania rezerwowego do istniejącej Rozdzielnicy niskiego napięcia RGnN zlokalizowanej w stacji transformatorowej mieszczącej się w budynku A-31 (tzw. budynek byłej Kuchni Obozowej) na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau przy ulicy Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

Budowa przyłącza elektroenergetycznego w zakresie odrębnego opracowania obejmuje:

 1. Trasy kablowe linii średniego napięcia 15kV od miejsca rozcięcia istniejącego ciągu kablowego 15 kV HAKFtA 3x50mm2, relacji: GPZ Zasole – stacji transformatorowej Oświęcim Muzeum [50067] do złącza kablowego ZKSN,
 2. Złącze kablowe ZKSN, stanowiące trzypolową rozdzielnicę 15kV z rozłącznikami i uziemnikami.

Przebieg trasy oraz miejsce posadowienia złącza kablowego stanowią odrębne opracowanie, propozycja ich lokalizacji została przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu w niniejszym opracowaniu.

Projektowana instalacja wewnętrzna w zakresie przedmiotowego opracowania obejmuje:

 1. Trasy kablowe linii średniego napięcia 15kV od miejsca projektowanego w odrębnym opracowaniu Złącza Kablowego ZKSN w kierunku projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej ST-15/0,4kV
 2. Kontenerową stację transformatorową o napięciu znamionowym 15/0,4kV i mocy znamionowej 630kVA wraz z zabudową transformatora o mocy 400kVA jak również zabudową pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego kategorii B4 oraz pozostałego niezbędnego wyposażenia,
 3. Trasy kanalizacji kablowej w wykonaniu z rur ochronnych PE ø160 dla linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV od projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej do granic działki nr: 1908/6 w kierunku istniejącej Rozdzielnicy niskiego napięcia RGnN zlokalizowanej w stacji transformatorowej mieszczącej się w  budynku A-31 (tzw. budynek byłej Kuchni Obozowej).

W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 22 września 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w zakresie paragrafu 11, ust. 2, pkt. 4 – projektowane rozwiązanie techniczne jest sprawdzone w krajowej praktyce, zawiera elementy nowoprojektowane z wykluczeniem rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy.
1.6Lokalizacja inwestycji
Inwestycja będzie realizowana w województwie: małopolskim, powiecie: oświęcimskim, Jednostka ewidencyjna 121301_1 - miasto, obręb ewidencyjny: Nr 0001, Oświęcim na działkach nr:
w zakresie przedmiotowego opracowania:

 • 1908/6 (Podmiot: Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski w użytkowaniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) w zakresie:
 • Trasy kablowe linii średniego napięcia 15kV od miejsca projektowanego w odrębnym opracowaniu Złącza Kablowego ZKSN w kierunku projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej ST-15/0,4kV
 • Kontenerową stację transformatorową o napięciu znamionowym 15/0,4kV i mocy znamionowej 630kVA wraz z zabudową transformatora o mocy 400kVA jak również zabudową pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego kategorii B4 oraz pozostałego niezbędnego wyposażenia,
 • Trasy kanalizacji kablowej w wykonaniu z rur ochronnych PE ø160 dla linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV od projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej do granic działki nr: 1908/6 w kierunku istniejącej Rozdzielnicy niskiego napięcia RGnN zlokalizowanej w stacji transformatorowej mieszczącej się w  budynku A-31 (tzw. budynek byłej Kuchni Obozowej).